டிப்ஸ்

Microsoft Word இன் Spike

By: Karl Baron

Microsoft Word கொண்டுள்ள Spike வசதி பலருக்கும் தெரியாது. இந்த வசதி மூலம் உங்கள் Clipboard இற்கு Word ஆவணத்தில் பல இடங்களிலிருந்தும் Texts ஐ ஒரு நேரத்தில் Copy செய்து, ஒரு ஆவணத்தில் Paste செய்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.