எப்படி?,சிறப்பானவை

பலமான Password ஐ உருவாக்குதல்

உங்களால் இலகுவில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதும், ஏனையோரால் இலகுவில் ஊகிக்க முடியாததுமான Password ஏ பாதுகாப்பான Password என்ற வகைக்குள் அடங்கும். இன்றளவில், இணையத்தோடிணைந்த நிலைகள், மற்றும் வங்கி நடவடிக்கைகள் என்பன Password ஐயே எமது பாதுகாப்பின் திறவுகோலாக நம்பியிருக்கின்றன. ஆக, Password என்பது மிகவும் முக்கியமானதென்பது உண்மைதான்.

மேலும் அறிய...

இணையம்

கடவுச்சொல்லின் வலிமையைக் கண்டறிதல்

இணையப்பரப்பில் Password என்று சொல்லப்படும் கடவுச்சொல்லுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டு. இந்த கடவுச்சொல் மூலமே அனைத்து விதமான சகல இணையச் சேவை நிலைகளும் மிகத் தெளிவாக நடைமுறை செய்யப்படுகின்றன. இந்தக் கடவுச் சொல்களை எவரும் அனுமானிக்க முடியாத வகையில் அமைத்துக் கொள்ளல் கட்டாயமான தேவையாகும். அப்போதுதான், இணையப் பரப்பில் எமது தனிமனித சுதந்திரத்திற்கு உரித்தான பாதுகாப்புக் கிடைக்கும்.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.