சாதனம்,சிறப்பானவை

கையடக்கத் தொலைபேசிகள் எம்மை முட்டாள்களாக்குகின்றனவா?

நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக தொழில்நுட்பம் மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தின் அடைவுகள் எமது வாழ்வியல் கோலங்களை மாற்றியுள்ளனவா? இன்றைய நிலையில் கையடக்கத் தொலைபேசியும் கணினியும் ஒவ்வொரு தனிநபரிடமும் இருக்க வேண்டிய கட்டாய சாதனங்களாக மாறிவிட்டன. இந்தச் சாதனங்களைப் பாவிப்பவர்களின் தொகை மிகத் தீவிரமாக அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.