டிப்ஸ்

Microsoft Word இன் Spike

By: Karl Baron

Microsoft Word கொண்டுள்ள Spike வசதி பலருக்கும் தெரியாது. இந்த வசதி மூலம் உங்கள் Clipboard இற்கு Word ஆவணத்தில் பல இடங்களிலிருந்தும் Texts ஐ ஒரு நேரத்தில் Copy செய்து, ஒரு ஆவணத்தில் Paste செய்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் அறிய...

செய்நிரல்

Pen Drive இற்குள்ளேயே Office Package!!

Office Package என்பது கட்டாயம் ஒரு கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் போதே பல வேலைகளை எம்மால் விரைவாகவும் இலகுவாகவும் செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறான Office Package களை அனைத்து கணினிகளிலும் நிறுவி வைக்கப்பட்டிருக்குமென நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம் தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்தும் கணினியில் Office Package ஆனது, install ஆக்கப்படாமல் காணப்பட்டால் என்ன செய்வது…?? இதற்கு ஏதாவது மாற்று வழியுண்டா..?? ஆம். ஒரு மிக இலகுவான வழி இருக்கிறது.

மேலும் அறிய...

எப்படி?

DOCX கோப்பை IE இல் Open செய்தல்

Microsoft நிறுவனத்தின் மிகப் பிந்திய Office Package ஆன, Microsoft Office 2007 இல் அதன் கோப்புகள் யாவும் .docx என்ற நீட்டிப்புடனே சேமிக்கப்படும். இதனை Open செய்து பார்ப்பதற்கு எம்மிடம் Microsoft Office 2007 மென்பொருள் தொகுதி கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.