செய்நிரல்

Pen Drive இற்குள்ளேயே Office Package!!

Office Package என்பது கட்டாயம் ஒரு கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் போதே பல வேலைகளை எம்மால் விரைவாகவும் இலகுவாகவும் செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறான Office Package களை அனைத்து கணினிகளிலும் நிறுவி வைக்கப்பட்டிருக்குமென நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம் தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்தும் கணினியில் Office Package ஆனது, install ஆக்கப்படாமல் காணப்பட்டால் என்ன செய்வது…?? இதற்கு ஏதாவது மாற்று வழியுண்டா..?? ஆம். ஒரு மிக இலகுவான வழி இருக்கிறது.

மேலும் அறிய...

எப்படி?,டிப்ஸ்

உங்கள் Pen drive இல் U3 தொல்லையா?

அநேகமாக Pen drive ஐ வாங்கும் போது, அதில் சேமிக்கும் தரவுகளை ஒழுங்கமைவாக கடவுச் சொல்லிட்டு பாதுகாக்க வழிசெய்யும் பொருட்டு குறித்த Pen drive உடனேயே U3 எனப்படும் மென்பொருளும் நிறுவப்பட்ட நிலையில் கிடைக்கிறது.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.